Expedició de dades: experiment de visualització de timelines

Dins de la primera Expedició de Dades celebrada a Barcelona, hem fet un experiment de visualització de timelines amb la Carla Pedret, Laia Dorca i Miquel Urmeneta.

El resulta queda així:

Les dades són una agregació de continguts públics (notícies, notes de premsa, informes de la Sindicatura de Comptes, etc.) sobre la relació de la fundació IAT, encarregada de gestionar el Parc d’Investigació Biomètrica de Barcelona, en concurs de creditors i el CRC, empresa privada encarregada de la seva gestió. visualitzats en una línia de temps creada amb el timeline.js.

This entry was posted in Catalan, Random and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Expedició de dades: experiment de visualització de timelines

  1. Pingback: First Data Expedition in Barcelona | vpascual.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *